مقاله (پایان نامه) ارزیابی چند منبعه عملکرد سازمان :ارزیابی سنتی ومدرن

۲-۸- ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش جامع عملکرد و در قالب عبارتی نظیر: کارآیی، اثربخشی، توانمندسازی، قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و […]