عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه 

.

ریسک‌های وابسته

ریسک اعتباری- ریسک عملیاتی- ریسک بازار- ریسک قانونی- ریسک نقدینگی- ریسک در مهندسی ایمنی

 

2-2-2-2  ارزیابی ریسک

به فرآیند کلی برآورد کردن اندازه ریسک و تصمیم‌گیری در خصوص قابل تحمل بودن ریسک، ارزیابی ریسک گفته می گردد. به ریسک که اندازه آن تا حد قابل تحمل توسط سازمان، با در نظر گرفتن الزامات قانونی و خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کاهش یافته باشد، ریسک قابل تحمل گویند. ارزیابی ریسک بطور سیستماتیک تعیین می‌کندچه خطراتی در محیط کار هستند و احتمال رخ دادن خطر چقدر می باشد و چه آسیبی و با چه شدتی ممکن می باشد، به وجودآید، که خودباعث می گردد راه حلهای کنترلی شناسایی می شوند و در نتیجه باعث کاهش ریسک و اثراتش می گردد. لذا ارزیابی ریسک، اطلاعاتی را جهت ایجاد یک سیستم ایمن کار فراهم می کند (حبیبی، ۱۳۹۱).

ارزیابی ریسک، مرکز ثقل اهداف مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای می باشد که بر روی حذف و به حداقل رسانیدن ریسک تمرکز دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-2-3  مطالعه متون روش‌های مختلف ارزیابی ریسک:

مطالعات انجام شده، نشان داده می باشد که در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع مختلف کیفی و کمی روش ارزیابی ریسک در دنیا هست.

ریسک را تابعی از احتمال وقوع خطر، پیامد ناشی از آن و اندازه تماس با خطر می‌داند و ارزیابی ریسک را بر مبنای این فاکتور بنا نهاد.

ارزیابی ریسک را بر مبنای دو عنصر اولیه ریسک یعنی شدت آسیبی که در اثر یک شرایط خطرناک به وجودمی­آید و احتمال وقوع خطر، بنا نهاده می باشد که احتمال وقوع خطر براساس اندازه تماس با خطر، تعداد افرادی که با خطر مواجه‌اند.

 

2-2-2-4  ارزیابی ریسک مطابق الگوی سازمان HSE انگلستان شامل پنج مرحله می باشد

شناسایی خطرات – چه کسی ممکن می باشد آسیب ببیند و چگونه آسیب می‌بیند- ارزیابی ریسک ناشی از خطر- ثبت یافته­ها- بازنگری ارزیابی

ارزیابی ریسک را فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد و اهمیت یا شدت اثرات زبان آور آن در نظر می‌گیرد. ارزیابی ریسک را در دو بخش تجزیه و تحلیل ریسک و ارزشیابی ریسک را در نظر می‌گیرند که ما تریس ارزیابی ریسک براساس پیامد و احتمال وقوع خطر استوار می باشد. ارزیابی ریسک را در قالب برآورد ریسک و ارزشیابی ریسک مورد مطالعه قرار می‌دهد بطوریکه در برآورد ریسک، بزرگی ریسک و در ارزشیابی، اندازه اهمیت ریسک تعیین می گردد)خوش سیما،‌1391).

فرآیند ارزیابی ریسک را شامل ارزیابی آزاد سازی عوامل ریسک  ارزیابی تماس، ارزیابی پیامد و برآورد ریسک می‌دانند. ارزیابی ریسک را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در نظر می‌گیرد و آنرا بصورت سه دسته ارزیابی غیر رسمی،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

مطالعه  ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود  بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهداف ویژه پژوهش
  • تعیین ارتباط بین سرمایه و ریسک در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین سرمایه و بازده در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین ریسک و بازده در بانک ها

  • اهداف کاربردی پژوهش

– ارائه رهنمودهای عملی و کاربردی در شفافیت سود و لزوم در نظر داشتن هزینه سرمایه

– کلیه اساتید و پژوهشگران جهت الگوی برای پژوهش های آتی

– مسئولین مالی و حسابداری سازما­ن­ها به عنوان یک مبناء

– سرمایه­گذاران بورس جهت تحلیل بهتر سهام بانک‌ها

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید