مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده ر

فصل اول

1-1-مقدمه 1

1-2-اظهار مسأله 2

1-6- فرضیه های پژوهش 6

1-7-قلمرو پژوهش 7

1-7-1- قلمرو مکانی پژوهش 7

1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش 8

3-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش 8

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات 8

فصل دوم

مروری بر ادبیات پژوهش 12

2-1- مقدمه 13

2-1-1- نظریه های مربوط به سرمایه فکری 15

2-2-2- تعاریف مختلف سرمایه فکری 16

2-2- 3- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری 18

2-2-3-1- ادوینسون و مالونه (1997) 19

2-2-3-2-سویبی (1997) 20

2-2-3-3-طبقه بندی نورتون و کاپلان(1992) 21

2-2-4-روش های اندازه گیری سرمایه فکری 23

2-2-4-1- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری 23

2-2-2- 4-1-ارزش افزوده اقتصادی 24

2-2-4-2-کارت نمره متوازن 24

2-2-4-3-ترازنامه نامرئی 25

2-2-4-4-کنترل دارایی های ناملموس 25

2-2-4-5- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا 26

2-2-4-6-شاخص سرمایه فکری 26

2-2-4-6- نرخ بازده دارایی ها 26

2-2-4-7- روش تشکیل سرمایه بازار 27

2-2-2-8-کارگزار تکنولوژی 28

2-2-4- 9-روش سرمایه فکری مستقیم 28

2-2-4- 10-روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری 29

2-2-4-11- مدل مدیریت سرمایه فکری 29

2-2-4-12- کیوتوبین 29

2-2-4-13- هوش سرمایه انسانی 30

2-2-4-14- مدل کارگزار فناوری 31

2-2-15- روش ارزشگذاری جامع 31

2-2- 5-ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری 31

2-2-5-1- طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن 34

2-2-5-2- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری 34

2-2-5-3- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه 34

2-2-5-4- روش های برگشت دارایی ها 35

2-2-5-5- روش های کارت امتیاز 35

2-2-6- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با بهره گیری از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها 35

2-3-1-انواع ریسک: 40

2-3-2- انواع ریسک : توجه نظریه جدید پرتفوی(ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) 45

2-2-1) ریسک در اقتصاد 46

2-3-2-1- ریسک تجاری و غیرتجاری 47

2-3-2-2- ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک 48

2-3-2-3- روش‌های اندازه‌گیری ریسک 48

2-3-2-4- جستارهای وابسته 49

2-4- تاریخچه  مطالعاتی 60

2-4-1-تحقیقات خارجی 60

2-4-2-تحقیقات داخلی 66

فصل سوم

روش‌ اجرای پژوهش 73

3-1- مقدمه 74

3-1- روش پژوهش 74

3-3- روش گردآوری اطلاعات 76

3-4 روایی و پایایی پژوهش 76

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات 77

3-6- جامعه آماری پژوهش 78

3-7مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش 80

3-8- متغیرهای عملیاتی پژوهش 88

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

3-11- آمار توصیفی 93

3-13آزمون های رگرسیون 94

3-13-1- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها 94

3-13-4- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها 97

3-13-6- ضریب تعیین: 97

3-15 نرم افزار تحلیل آماری 98

فصل چهارم

4-1 مقدمه 101

4-3تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای پژوهش 104

4-4آزمون فرضیات: 105

4-5مفروضات مدل رگرسیون 106

4-5-1-آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها 106

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-5-2- مطالعه ناهمسانی واریانس 106

آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن 110

آزمون  Fلیمر 114

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادها 118

5-1مقدمه 119

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول : 120

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم : 121

5-3- نتیجه گیری کلی پژوهش 123

5-4-1- پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول: 124

5-4-2- پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی دوم: 125

5-4-3- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش 125

5-4-5- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 126

5-5- محدودیت های پژوهش 127

منابع فارسی: 129

منابع لاتین: 132

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                        شماره صفحه

جدول 1-1 : بعضی طبقه بندی های ارائه شده سرمایه فکری 18

جدول 1-2 : مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو ولیرت)[1] 32

جدول 2-1: اختصار از  پیشینه خارجی پژوهش 68

جدول 2-2: اختصار ای از پیشینه تحقیقات داخلی 70

جدول 3-1 روش نمونه گیری به صورت غربالگری 77

جدول 3-2: اندازه گیری متغیر های پژوهش 90

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل 101

جدول4-2: نتایج آزمون مانایی متغیرها 107

جدول 4-3: نتایج آزمون ناهمسانی وایت 109

جدول 4-4: آزمون F لیمر 110

جدول 4-5: آزمون هاسمن 110

جدول 4-6: نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه اصلی  اول 112

جدول 4-8: آزمون F لیمر 113

جدول 4-9: آزمون هاسمن 114

جدول 4-10: نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه اصلی دوم 115

جدول 5-1: مقایسه نتایج 122

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                          شماره صفحه

نمودار 1-2 :  طرح ارزش اسکاندیا 19

نمودار 2-2: طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود 20

نمودار3-2: چهارچوب کارت امتیازی متوازن 22

نمودار  4-2 : انواع ریسک 41

نمودار 6-2 : ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک 58

نمودار 1-3 تحلیلی پژوهش 79

 

 

[1]. Rodov & Leliaert

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف انجام پژوهش

اهداف کاربردی:

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

مانند اهداف کاربردی پژوهش نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگانو غیره گردد و نیز سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری و نیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و  بهره گیری مطلوب از آن ها می تواند منجر به افزایش سود گردد.

 

1-5-اهداف اصلی پژوهش:

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برریسک کل و ریسک سیستماتیک

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری