مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده:

طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع مهمی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند. از این رو هدف اصلی در این پژوهش مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک طی سالهای 1387 تا 1391در بورس اوراق بهادار تهران بوده می باشد. در آغاز متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته که جهت سنجش متغیر مستقل از مدل پالیک بهره گیری شده می باشد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد جدید ، برای محاسبه متغیرهای پژوهش، توسط نرم افزار Excel بهره گیری شده می باشد. این د اده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار .Eviews 8 به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. پس 136 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گیری از روش رگرسیون چندگانه برای فرضیه های اصلی صورت گرفته می باشد. فرضیه اصلی اول که به مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک می پردازد نشان از عدم وجود ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک  در بورس اوراق بهادار تهران دارد. فرضیه اصلی دوم که به مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ذکر گردیده می پردازد از وجود ارتباط منفی معنادار بین سرمایه فکری و ریسک غیر  سیستماتیک در بورس خبر می دهد.

کلید واژه ها : سرمایه فکری ، ریسک سیستماتیک ، ریسک غیر سیستماتیک

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف انجام پژوهش

اهداف کاربردی:

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

مانند اهداف کاربردی پژوهش نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگانو غیره گردد و نیز سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری و نیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و  بهره گیری مطلوب از آن ها می تواند منجر به افزایش سود گردد.

1-5-اهداف اصلی پژوهش:

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برریسک کل و ریسک سیستماتیک

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید