عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهای اندازه گیری سرمایه فکری

تمام روشهای اندازه گیری سرمایه فکری تصریح شده با در نظر داشتن ماهیت آنها در چهار گروه به تبیین زیر قابل طبقه بندی هستند:

الف ) روشهای بازده دارایی ها

ب ) روشهای سرمایه گذاری بازار

ج ) روشهای سرمایه فکری مستقیم

د ) روشهای کارت امتیازی

الف ) روشهای بازده دارایی ها:

این روش ها، متوسط درآمد قبل از کسر مالیات شرکت را در دوره مشخص محاسبه و آن را بر متوسط ارزش دارایی های فیزیکی در همان دوره تقسیم می کنند. در این حال، تفاوت میان مقدار بازگشت به دارایی های حاصل شرکت با متوسط بازگشت به دارایی های صنعت محاسبه می گردد و چنانچه مقدار تفاوت صفر یا منفی باشد، شرکت دارای سرمایه فکری مازاد بر متوسط صنعت نبوده و فرض می گردد که سرمایه فکری شرکت صفر می باشد. با این تفاصیل چنانچه مقدار تفاوت مثبت باشد فرض می گردد که شرکت سرمایه فکری مازاد بر متوسط صنعت دارد.

در این صورت مقدار تفاوت مزبور در متوسط ارزش دارایی های فیزیکی شرکت در همان دوره ضرب می گردد تا متوسط مازاد درآمد سالیانه معین گردد . به وسیله تقسیم این مازاد درآمد سالیانه بر متوسط هزینه سرمایه شرکت، تخمینی از ارزش سرمایه فکری شرکت حاصل خواهد گردید.

ویژگی های روش بازده دارایی ها:

  • روشهای نرخ بازده داراییها، به نرخهای بهره بسیار حساس هستند.
  • در این روشها از مقایسه مستقیم ارزشها با ارزشهای بازار بهره گیری نمی‌گردد، بلکه تنها از بعضی عوامل که تحلیلگران بازار در ارزیابی خود از شرکت از آنها بهره گیری می‌کنند، بهره گرفته می گردد.
  • این روشها همانند روشهای بازار سرمایه‌گذاری روی ارقام مالی تأکید می‌کنند، که باوجود کامل نبودن، دارای قابلیت حسابرسی هستند.

روش های بازده دارایی ها شامل الگوهای زیر می باشد:

  • ارزش افزوده اقتصادی
  • ضریب فکری ارزش افزا
  • ارزش نامشهود محاسبه شده
  • درآمد سرمایه دانش
  • ارزش افزوده اقتصادی:

در این روش از معیارهای نظری بودجه بندی سرمایه ای،برنامه ریزی مالی، تعیین هدف،اندازه گیری عملکرد،ارتباط با سهامداران و جبران خدمات تشویقی برای تعیین راه هایی که از طریق آنها ارزش شرکت افزوده یا کم می گردد، بهره گیری می گردد. نقطه قوت این روش همبستگی آن با قیمت سهام می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری