مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      شماره صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده س‌

مقدمه 2

1-1-اظهار مسئله 2

1-2-اهداف پژوهش 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-4- سؤالات پژوهش 4

1-5- فرضیه‌ها 5

1-6-روش‌شناسی پژوهش 5

1-7-مدل پژوهش 5

1-8- جامعه آماری، دوره زمانی و حجم نمونه پژوهش 7

1-9-روش‌های گردآوری داده‌ها 8

1-10-روش‌ تحلیل داده‌ها 8

1-11-تعریف مفاهیم و واژگان ویژه پژوهش 8

1-12-ساختار کلی پژوهش 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه 14

بخش اول: مبانی نظری 14

2-1- سود 14

2-2- سود اقتصادی و حسابداری 15

2-3- پیش‏بینی سود حسابداری 17

2-4- پیش‏بینی سود 17

2-5- سودمندی در پیش‌بینی 18

2-6- تعداد دفعات پیش‏بینی سود توسط مدیران 19

2-7-عدم تقارن اطلاعاتی 22

2-7-1- گزینش نادرست 25

2-7-1-1- غربال کردن 27

2-7-1-2- علامت دادن 27

2-7-2- خطر اخلاقی 27

2-8- شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی 29

2-9-علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی 30

2-10- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 33

2-11-مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش 35

2-12-هزینه سرمایه 38

1-12-1- مفهوم هزینه سرمایه 38

2-12-2 عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه 38

2-12-2-1- کیفیت اطلاعات 39

2-12-2-2- سطح افشا 39

2-12-2-3- اندازه شرکت 39

2-12-2-4- نوع صنعت 40

2-12-2-5-نسبت بدهی 40

2-12-3- اجزای هزینه سرمایه 40

2-12-3-1- هزینه تأمین مالی از طریق بدهی 42

2-12-3-2- هزینه سرمایه سهام ممتاز 42

2-12-3-3- هزینه سرمایه سهام عادی 43

2-12-4- مدلهای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام عادی 44

2-12-4-1- مدل رشد سود های تقسیمی (گوردون) 44

2-12-4-2- قیمت گذاری دارایی سرمایهای 45

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه 58

3-1- نوع پژوهش 58

3-2- فرضیه‌های پژوهش 60

3-3- مدل تحلیلی پژوهش 60

3-4-1- متغیر وابسته 62

3-4-2- متغیر مستقل 64

3-4-3- متغیر های کنترل: 64

3-5- قلمرو پژوهش 64

3-5-2- قلمرو زمانی 65

3-6- جامعه آماری 65

3-7- نمونه آماری و روش نمونهگیری 65

3-8- نحوه جمعآوری دادهها 66

3-9- روش‌شناسی پژوهش 66

3-9-1- داده‌های ترکیبی 68

3-9-2- آزمون معنیدار بودن اثرات فردی لیمر 69

3-9-3- مدلهای تابلویی ( پانلی) 71

3-9-3-2- روش اثرات تصادفی 71

3-9-4- آزمون هاسمن 72

3-9-5- آزمون‌های ناهمسانی واریانس،خود همبستگی و آزمون هم خطی 73

3-10- مزیت بهره گیری از داده‌های ترکیبی نسبت به سری زمانی و مقطعی 74

اختصار‌ی فصل 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه 77

4-2-آمار توصیفی 77

4-3 آزمون ریشه واحد دادههای پانل 78

4-3  آزمون جارکو برا ( نرمال بودن داده ها) 79

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه ها 81

4-4-1- فرضیه اول 81

4-4-2- فرضیه دوم 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه 87

5-2خلاصه پژوهش 87

5-3 نتایج پژوهش 89

5-3-1 نتیجه فرضیه اول 89

5-3-2 نتایج فرضیه دوم 89

5-4 پیشنهادات پژوهش 90

5-4-1 پیشنهادات کاربردی 90

5-4-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‏های آتی 91

5-5 محدودیتهای پژوهش 91

اختصار فصل 92

منابع و مآخذ 93

 


 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                    شماره صفحه

جدول آزمون لیمر فرضیه اول 99

جدول آزمون هاسمن فرضیه اول 91

جدول آزمون اثرات ثابت  فرضیه اول 101

جدول آزمون لیمر فرضیه دوم 102

جدول آزمون هاسمن فرضیه دوم 103

جدول آزمون اثرات ثابت  فرضیه دوم 104

جداول اهرم مالی 105

جداول مربوط به حجم معاملات 120

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

هدف کلی:مطالعه ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف آرمانی: بسترسازی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی وحصول به اهداف جامعیت گزارشگری مالی.

هدف کاربردی: فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران مالی می‌توانند از نتایج این پژوهش در راستای تعیین اندازه تأثیر تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بهره برداری نمایند. امید می باشد این بهره برداری به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و نیز تحلیل‌های جامع‌تر و کامل‌تر بیانجامد. به علاوه، پژوهش جاری می‌تواند بستری را جهت تحقیقات دانشگاهی در خصوص عدم تقارن اطلاعاتی، با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام و تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، ارائه نماید. همچنین شواهدی را در خصوص ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارائه می‌نماید که منجر به گسترش ادبیات هزینه حقوق صاحبان سهام و نیز ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی کشور خواهد گردید.

– سؤالات پژوهش

با در نظر داشتن مسئله پژوهش، پژوهش حاضر مشتمل دو پرسشبه تبیین زیر می باشد:

  • آیا تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، بر عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد.

آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد

پایان نامه مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری