تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عناوین                                                              صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- تعریف و اظهار مسأله پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………3

1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-5- پرسش ها و فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………5

1-5-1- پرسش های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………5

1-5-1-1- پرسش اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………5

1-5-1-2- پرسش های فرعی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….5

1-5-2- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-5-2-1- فرضیه اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………6

1-5-2-2- فرضیه های فرعی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….6

1-6- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-1- دوره زمانی انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….6

1-6-2- مکان انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………7

1-7- متغیرهای پژوهش و شاخص های اندازه گیری آن ها ……………………………………………………………………..7

1-7-1- متغیروابسته ………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-7-2- متغیرمستقل …………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-3- متغیر کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………11

1-8- اظهار مدل پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..12

1-9- تعریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………….14

1-10- جنبه های جدید و نوآوری پژوهش ………………………………………………………………………………………….17

1-11- کاربرد نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………17

1-12- ساختار کلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………17

 

فصل دوم : مبانی و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2- تعریف سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………………………………..19

2-3- سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری ………………………………………………………………………22

2-4- علت های اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………25

2-5- اجزای سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………………26

2-5-1- سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………27

2-5-2- سرمایه ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………..28

2-5-3- سرمایه مشتری (سرمایه بازار ) …………………………………………………………………………………………….28

2-5-4- سرمایه نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………….29

2-6- روش های اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………29

2-6-1- کیوی توبین ……………………………………………………………………………………………………………………….29

2-6-2- حسابداری منابع انسانی ………………………………………………………………………………………………………30

2-6-3- ترازنامه نامرئی …………………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-4- کارت ارزیابی متوازن ………………………………………………………………………………………………………….31

2-6-5- سرمایه فکری مستقیم …………………………………………………………………………………………………………32

2-6-6- جهت یابی اسکاندیا ……………………………………………………………………………………………………………32

2-6-7- حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ……………………………………………………………………………………33

2-6-8- کارگزار تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………………………..33

2-6-9- کنترل دارایی نامشهود …………………………………………………………………………………………………………34

2-6-10- ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………34

2-6-11- ارزش بازار به دفتر …………………………………………………………………………………………………………..35

2-6-12- ارزش نامشهود محاسبه شده ……………………………………………………………………………………………..36

2-6-13- جستجوگر ارزش ……………………………………………………………………………………………………………..37

2-6-14- نتایج امتیازی زنجیره ارزش ……………………………………………………………………………………………….37

2-7- فرمول های محاسباتی و روش های کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های فکری ………………………..38

2-8- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ……………………………………………………………………….39

2-8-1- طبقه اول : روش های سرمایه فکری مستقیم ………………………………………………………………………….39

2-8-2- طبقه دوم : روش های سرمایه گذاری بازار ……………………………………………………………………………40

2-8-3- طبقه سوم : روش های بازگشت روی دارایی ها …………………………………………………………………….40

2-8-4- طبقه چهارم : روش های کارت امتیازی ………………………………………………………………………………..40

2-9- زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-9-1- فعالیت های اصلی زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………….41

2-9-2- فعالیت های پشتیبانی زنجیره  ارزش …………………………………………………………………………………….42

2-10- مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………………..44

2-11- زمینه های پدیداری مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………45

2-12- انواع دانش ………………………………………………………………………………………………………………………….45

2-13- مفهوم مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………46

2-14- مدیریت موفق سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………….47

2-15- الگوی ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………..48

2-16- آشفتگی مالی ……………………………………………………………………………………………………………………….49

2-17- علل معضلات مالی ………………………………………………………………………………………………………………51

2-18- اندازه ناکامی ها و شکست های تجاری …………………………………………………………………………………..52

2-19- هزینه آشفتگی مالی ………………………………………………………………………………………………………………53

2-20- آشفتگی مالی و منابع نقدی نگهداری شده ……………………………………………………………………………….54

2-21- مدل آلتمن برای پیش بینی آشفتگی مالی …………………………………………………………………………………55

2-22- پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….59

2-22-1- سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………………….59

2-22-1-1- پیشینه پژوهش خارجی …………………………………………………………………………………………………..59

2-22-1-2- پیشینه پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………….63

2-22-2- آشفتگی مالی………………… ………………………………………………………………………………………………..66

2-22-2-1- پیشینه پژوهش خارجی …………………………………………………………………………………………………..66

2-22-2-2- پیشینه پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………….68

2-23- مقایسه پژوهش با تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته ………………………………………………………..72

 

 

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………74

3-2- فرضیه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-3- فرضیه های مربوط به پژوهش ……………………………………………………………………………………………………75

3-4- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………………….76

3-4-1- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………………76

3-4-2- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………..76

3-4-3- قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….76

3-5- روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………76

3-6- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………77

3-7- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-8- متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….79

3-8-1- متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………79

3-8-2- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………80

3-8-3- متغیر های کنترلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………….82

3-9- اظهار مدل پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..83

3-10- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………….85

3-11- آزمون های پیش فرض رگرسیون …………………………………………………………………………………………..85

3-11-1- آزمون نرمال بودن …………………………………………………………………………………………………………….85

3-11-2- آزمون معنادار بودن …………………………………………………………………………………………………………..86

3-11-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون ………………………………………………………………………………………..86

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-11-2-2- آزمون معنادار بودن ضرایب …………………………………………………………………………………………..87

3-11-3- آزمون دوربین ـ واتسون ……………………………………………………………………………………………………87

3-11-4- نمودارهای پراکنش باقیمانده پیش روی مقادیر برآورد شده ……………………………………………………..88

3-11-5- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….88

3-12- مراحل آزمون فرضیه های آماری ……………………………………………………………………………………………89

3-13- اختصار فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….89

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………91

4-3- آزمون های پیش فرض رگرسیون …………………………………………………………………………………………….96

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته …………………………………………………………………………………..97

4-3-2- آزمون نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………………………………………….99

4-3-3- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….104

4-3-4- نمودارهای پراکنش …………………………………………………………………………………………………………..104

4-4- تجزیه و تحلیل مدل های پژوهش ……………………………………………………………………………………………107

4-4-1- آزمون فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………..108

4-4-2- آزمون فرضیه های فرعی پژوهش …………………………………………………………………………………………114

4-4-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………..114

4-4-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………….119

4-4-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………124

4-5- تحلیل نتایج ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………….128

4-5-1- نتایج همبستگی بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی ……………………………………………………………….129

4-5-2- نتایج همبستگی بین سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی …………………………………………………………..131

4-5-3- نتایج همبستگی بین سرمایه انسانی و آشفتگی مالی ………………………………………………………………133

4-5-4- نتایج همبستگی بین سرمایه مشتری و آشفتگی مالی ……………………………………………………………..135

4-6- آزمون های تکمیلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………….137

4-6-1- مقایسه میانگین سرمایه فکری (VAIC) در بین گروه های مختلف ……………………………………….142

4-6-2- مقایسه میانگین سرمایه مشتری( CEE) در بین گروه های مختلف …………………………………………143

4-6-3- مقایسه میانگین سرمایه انسانی ( HCE) در بین گروه های مختلف ………………………………………..144

4-6-4- مقایسه میانگین سرمایه ساختاری (SCE) در بین گروه های مختلف ……………………………………..145

4-7- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………147

شماره فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………..147

تبیین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………147

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………147

فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………147

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….147

فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………..147

رد فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..147

فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………………..147

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….147

فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………………….147

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….147

 

فصل پنجم : اختصار ، نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………149

5-2- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..150

5-2-1- مطالعه فرضیه اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….150

5-2-2- مطالعه فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………..150

5-2-3- مطالعه فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………..151

5-2-4- مطالعه فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………….151

5-3- تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………152

5-4- محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….155

5-5- پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………155

5-5-1- پیشنهادات به بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش ………………………………………………………………………155

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………158

5-6- اختصار فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….159

منابع ومأخذ

الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….160

ب) منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………163

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

–  اهداف پژوهش

هدف اصلی، مطالعه ارتباط سرمایه­های فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف فرعی

1- مطالعه ارتباط سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2- مطالعه ارتباط سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3- مطالعه ارتباط سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- پرسش­ها و فرضیه­های پژوهش

1-5-1- پرسش­های پژوهش

1-5-1-1- پرسش اصلی پژوهش

آیا ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و اندازه آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-5-1-2- پرسش­های فرعی پژوهش

1- آیا ارتباط معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

2- آیا ارتباط معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

3- آیا ارتباط معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری