شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اظهار مسأله

با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکری افزایش یافته می باشد . این اهمیت را می توان برخواسته از عواملی زیرا انقلاب فناوری اطلاعات، اهمیت فزاینده دانش و اقتصاد دانایی محور و تأثیر ابداع و خلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده رقابت دانست. در دوره صنعتی بهای اموال و ماشین آلات و تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات بهره گیری کارا از سرمایه فکری می باشد که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند.یکی از مهمترین معضلات سیستم های حسابداری سنتی ، ناتوانی آنها در سنجش و اندازه گیری و در نظر گرفتن شفاف سرمایه فکری شرکت ها به شمار می آید . اغلب این سیستم ها از تأثیر و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر جدید غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی هاینا مشهود در محاسباتشان قاصرند. به همین دلیل تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های  نا مشهود و دانش در صورتهای مالی شرکت ها بیش از پیش افزایش یافتهاست . در جوامع دانش محور کنونی ،بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده اهمیت یافته می باشد . این به آن معنی می باشد که در مقایسه با سرمایه های فکری ، تأثیر و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیتسود آوری پایدار کاهش چشم گیری یافته می باشد .سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند . اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده می باشد. امروزه نحوه بهره گیری از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی در موفقیت و بقای سازمانها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی جدیدی در مدیریت شده می باشد. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شوند که یکی از مهمترین اجزای آن سرمایه فکری می باشد که تأثیر مهمی برعملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد. سرمایه فکری یک دانش سازمانی وسیع و گسترده می باشد که مخصوص و منحصر به فرد، برای هر سازمان می باشد که به آن اجازه می دهد که به گونه پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر انطباق دهد در این پژوهش اجزای سرمایه فکری بر اساس مدل پالیک(به دلیل راحتی آن در محاسبه سرمایه فکری می باشد که از طریق صورتهای مالی و یادداشت های همراه آن جهت این کار بهره گیری می گردد و همانطور که می دانیم صورتهای مالی آن چیز که را که در واقعیت هست نشان می دهد و ساخته و پرداخته ذهن و تخیل نیست و به آن چیز که در شرکت هست از دیدگاه مالی(ریالی)نگاه می کند) سنجیده می گردد که شامل سرمایه فیزیکی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری شده می باشد با در نظر داشتن آن چیز که اظهار گردید مسأله موردنظر در پژوهش حاضر به مطالعه این مسأله خواهیم پرداخت که: 1- آیا سرمایه فکری و ریسک در سازمان ها با یکدیگر ارتباط دارند؟ 2- و در نهایت این که ، جهت محاسبه سرمایه فکری کدام یک از روش های سنجش از توان تعیین بالاتری برخوردارند . 3- و ارتباط بهتری را با کدام یک از انواع ریسک نشان می دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف انجام پژوهش

اهداف کاربردی:

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

مانند اهداف کاربردی پژوهش نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگانو غیره گردد و نیز سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری و نیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و  بهره گیری مطلوب از آن ها می تواند منجر به افزایش سود گردد.

1-5-اهداف اصلی پژوهش:

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برریسک کل و ریسک سیستماتیک

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری