ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مکمل یا جایگزین بودن مکانیزم‏های مدیریت سودهای غیر منتظره

عمده ادبیات پژوهش موجود در زمینه پژوهش نشان می‏دهند که مدیران به مقصود محقق ساختن سودهای پیش‏بینی شده از هر سه مکانیزم مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی انتظارات و پیش‏بینی‏ها به عنوان مکانیزم‏های مکمل بهره گیری می‏کنند. با این تفاصیل، شواهد محدودی نیز هست که نشان می‏دهد مدیران از این سه مکانیزم به عنوان روش‏های جایگزین برای تحقق سودهای هدف‏گذاری شده بهره گیری می‏کنند.

شیپر (1989) مدیریت سود را به این شکل تعریف می‏کند: «دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری مالی خارجی با هدف دستیابی به بعضی منافع شخصی» تمایل به دست یابی به قیمت بالای سهام و/یا سطح مطلوبی از سود، مدیران شرکت را بر آن می دارد تا به مدیریت سود روی آورند. به مقصود دستیابی به سطح موردنظر سود، مدیران می‏توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده بهره گیری نمایند.

اما این راه کار ممکن می باشد این ریسک را در پی داشته‏باشد که مقدار سودی که برای دستکاری مدنظر می باشد از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیش‏تر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری محدود شده می باشد (بارتون و سیمکو، 2002). همچنین فرض بر این می باشد که رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت، توانایی مدیران را برای گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدودیت می‏سازد. در نتیجه، این امکان هست که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند.

مدیران می‏توانند از طریق دستکاری فعالیت های عملیاتی واقعی در طول سال این ریسک را کاهش دهند. دستکاری‏ فعالیت‏های واقعی کم‏تر در معرض محدودیت می باشد. مزیت دیگر جایگزین کردن فعالیت‏های واقعی برای دستکاری سود، این می باشد که حسابرسان و قانون‏گذاران کم تر به چنین رفتارهایی توجه می‏کنند.

با این تفاصیل، دستکاری فعالیت‏های واقعی چندان بدون هزینه هم نیست زیرا که این احتمال هست که جریان‏های نقدی در دوره‏های آتی به گونه غیرمستقیم (منفی) تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می‏گردد.

پژوهش انجام شده توسط براون و پینلو (2007) نخستین تحقیقی می باشد که شرایطی را نشان می‏دهد که مدیران برای تحقق سودهای پیش‏بینی شده نوعی موازنه بین مدیریت سود افزایشی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت کاهشی پیش‏بینی‏ها مستقر می‏کنند. به صورت خاص این محققان دریافتند از آنجا که فرایند گزارش سود در سایه قواعد سخت‏گیرانه شناسایی هزینه‏ها و حسابرسی مستقل صورت‏های مالی انجام می‏گردد، احتمال بروز هم‏زمان مدیریت سود افزایشی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت کاهشی انتظارات و پیش‏بینی‏ها در فرایند گزارشگری سالانه کاهش می‏یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری