عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-3-7- طبقه بندی تامین مالی خارجی

جهت مطالعه دقیق تر مدل رگرسیون تامین مالی خارجی به دلیل اهمیت بنیادی آن در بین شرکت ها، بطور کلی تامین مالی خارجی به تامین مالی بدهی و تامین مالی حقوق صاحبان سهام طبقه بندی     می گردد. مقصود از تامین مالی بدهی، ایجاد بدهی از طریق استقراض ( تسهیلات مالی دریافتی ) می باشد، و تامین مالی حقوق صاحبان سهام، از طریق افزایش سهام سرمایه مالکانه صورت  می گیرد.

جهت انعکاس تاثیر تامین مالی بدهی و تامین مالی حقوق صاحبان سهام، مدل های رگرسیون آنها بطور جداگانه مورد آزمون قرار می گیرد، که نتایج هر یک را به تبیین زیر اظهار می گردد.

4-3-7-1- تامین مالی بدهی

نتایج حاصل از مدل رگرسیون تامین مالی بدهی، اظهار کننده حساسیت های جریان وجوه نقد عملیاتی – تامین مالی بدهی می باشد. نتایج داده ها طبق استاندارد ایران نشان می دهد، هر واحد افزایش در جریان وجوه نقد عملیاتی، جایگزین 498/0 تامین مالی بدهی در سال جـــاری شده می باشد. و به ازای هر واحد افزایش در وجوه نقد عملیاتی، 147/1 در افزایش تامین مالی بدهی در سال بعد به شرکتها کمک    می کند و در یک دوره سه ساله در مجموع 649/0 افزایش در تامین مالی بدهی خواهند داشت.

نتایج داده ها طبق استاندارد FASB، نشان می دهد که هر واحد افزایش در وجوه نقد عملیاتی، جایگزین 332/0 تامین مالی بدهی در دوره جاری می گردد، در حالیکه در سال بعد 260/1 درافزایش تامین مالـــی بدهی به شرکت ها کمک می گردد، ودر دو سال بعد هر واحد تغییر در وجوه نقد، جایگزین 368/0 تامین مالی بدهی می گردد، و در یک دوره سه ساله 560/0 در افزایش تامین مالی بدهی شرکتها موثر بوده می باشد.

4-3-7-2- تامین مالی حقوق صاحبان سهام

نتایج حاصل از مدل رگرسیون تامین مالی حقوق صاحبان سهام اظهار کننده حساسیت های جریان وجوه نقد عملیاتی –  تامین مالی حقوق صاحبان سهام می باشد، نتایج داده ها طبق استاندارد ایران، نشان     می دهد هر واحد افزایش در جریان وجوه نقد عملیاتی، جایگزین 361/0 تامین مالی حقوق صاحبان سهام در دوره جاری شده می باشد. و به ازای هر واحد افزایش در وجوه نقد عملیاتی 925/0 در افزایش تامین مالی حقوق صاحبان سهام در دو سال بعد به شرکتها کمک می کند، و در یک دوره سه ساله شرکتها در مجموع 564/ 0 افزایش تامین مالی حقوق صاحبان سهام خواهند داشت.

نتایج یافته هــا طبق استـاندارد FASB، نشان می دهد که هـر واحــد افزایش در وجـــــوه نقـد عملیاتی، جایگزین 427/0 تامین مالی حقوق صاحبان سهام در دوره جــــاری  می گردد، در حالیکه در سال بعد 813/0 در افزایش تامین مالی حقوق صاحبان سهام به شرکت ها کمک می گردد، و در یک دوره سه ساله 386/0 در افزایش تامین مالی حقوق صاحبان سهام شرکتها موثر بوده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری