مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش‌شناسی پژوهش

روش‌های مختلفی برای پژوهشوجود دارد که هر یک متناسب با موضوع مورد مطالعه و ماهیت زمینه پژوهش در پژوهش‌های علوم انسانی ارزشمند می باشد. بهره گیری از هر یک از روش‌های پژوهش به ماهیت و زمینه پژوهش،فعالیت‌های لازم برای نتیجه‌گیری و اندازه احساس مسئولیت محقق پیش روی نتایج و اهداف پژوهش بستگی دارد. این پژوهش به دنبال مطالعه اندازه همبستگی بین متغیر های عملیاتی در یک دسته شرکت‌های نمونه می باشد که نوع داده های آن‌ها تاریخی (پس رویدادی) می‌باشد و با در نظر داشتن اینکه محققین قصد دست‌کاری در متغیرها به جهت سنجش آثار آن روی متغیر دیگر ندارند (تحقیقات آزمایش و شبه آزمایش)، در نتیجه نوع روش پژوهش توصیفی- همبستگی می‌باشد. به بیانی دیگر، در این پژوهش به مطالعه وجود ارتباط و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون می‌پردازیم. پس، پژوهش حاضر مانند تحقیقات علی نیز تلقی می­گردد. به دلیل نظاره و تعمیم نتایج آن‌ها، از نظر استدلال این پژوهش استقرایی می باشد.

1-7-مدل پژوهش

چارچوب نظری، الگویی مفهومی و بنیادین می باشد که تمام پژوهش بر روی آن بنا می‌شودو از طریق آن پژوهشگر بین عواملی که در ایجاد مسئله پژوهش اهمیت دارند، ارتباط مستقر می کند و فرضیه‌های قابل آزمون خود را ایجاد می کند. مدل تحلیلی نوعی نمودار سازی برای متغیرهای استخراج‌شده از چارچوب نظری پژوهش می باشد (خاکی، 1382).

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی:مطالعه ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف آرمانی: بسترسازی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی وحصول به اهداف جامعیت گزارشگری مالی.

هدف کاربردی: فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران مالی می‌توانند از نتایج این پژوهش در راستای تعیین اندازه تأثیر تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بهره برداری نمایند. امید می باشد این بهره برداری به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و نیز تحلیل‌های جامع‌تر و کامل‌تر بیانجامد. به علاوه، پژوهش جاری می‌تواند بستری را جهت تحقیقات دانشگاهی در خصوص عدم تقارن اطلاعاتی، با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام و تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، ارائه نماید. همچنین شواهدی را در خصوص ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارائه می‌نماید که منجر به گسترش ادبیات هزینه حقوق صاحبان سهام و نیز ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی کشور خواهد گردید.

– سؤالات پژوهش

با در نظر داشتن مسئله پژوهش، پژوهش حاضر مشتمل دو پرسشبه تبیین زیر می باشد:

  • آیا تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، بر عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد.

آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد

پایان نامه مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری