تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

هوش سرمایه انسانی:

فیتز-انز (1994) روش هوش سرمایه انسانی را بدین نحو تدوین نمود که مجموعه ای از شاخص های سرمایه انسانی جمع آوری شده را از طریق پایگاه داده، الگو برداری نمود. بنا به عقیده فیتز-انز، در زمانی که هزینه نیروی انسانی بالغ بر 40 درصد از هزینه سازمانها را شامل می گردد، اندازه گیری سرمایه انسانی امری ضروری می باشد .او مدعی می باشد که وظایف بخش منابع انسانی در سازمان بایستی فراتر از مواردی نظیر جذب، آموزش و جبران خدمات باشد. منبع انسانی بایستی به عنوان شریک راهبردی در موضوعات اساسی و زیربنایی مشارکت نماید. در زمانی که دانش به عنصر جدی در موفقیت اقتصادی تبدیل شده می باشد، اندازه گیری و مدیریت دارایی های فکری، وظیفه بحرانی کسب و کار می باشد (فیت­انز[1]، 1994).

3) هدایت کننده اسکاندیا:

اسکاندیا، شرکت خدمات مالی سوئدی می باشد که به دلیل جلودار بودن در امر اندازه گیری دانش خود به خوبی برجسته شده می باشد. اسکاندیا برای اولین بار در سال 1985 بصورت داخلی گزارش سرمایه فکری خود را تدوین نمود و در سال 1994 به عنوان اولین شرکت بزرگ، گزارش سرمایه فکری خود به پیوست گزارش مالی سنتی به سهامداران عرضه نمود. اسکاندیا به گونه وسیعی ابزارها و روش های مختلف اندازه گیری سرمایه فکری را تجربه نمود و سرانجام ابزار اندازه گیری خاص خود را با عنوان هدایت کننده اسکاندیا به همراه مدل ایجاد ارزش مربوطه ارائه نمود (ون کروگ و همکاران[2]، 1999). ادوینسون اساسا سرمایه های فکری را به عنوان ارزش های نامشهودی تلقی می کند که می تواند منشا شکاف و اختلاف میان ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها و سازمان ها باشد. بر همین اساس معادله زیر را برای تعیین ارزش بازاری شرکت پیشنهاد نموده می باشد :

سرمایه های فکری + ارزش دفتری = ارزش بازاری

سرمایه های ساختاری + سرمایه های انسانی = سرمایه فکری

هدایت کننده ابزاری برای ارزیابی دارایی های غیر قابل رویت سازمان می باشد که همانند سیستم گزارشدهی مدیریت، به مدیران در به تصویر کشیدن و توسعه شاخص هایی کمک می کند که دارایی های غیر قابل رویت را بازگو می­کنند و آنان را در جهت آینده راهنمایی می­کند (مالون[3]، 1997). هر واحد سازمانی نیاز دارد تا شاخص هایی از سرمایه فکری را  ایجاد نماید که برای توسعه آتی سازمان بحرانی می باشد. ادوینسون به عنوان معمار مباحث ابتکاری فوق در شرکت اسکاندیا، مدل جامع و پویای گزارشگری سرمایه فکری را با عنوان هدایت کننده در پنج حوزه مالی، مشتری، فرآیندها، بازسازی و توسعه، و انسانی تدوین نمود. بر اساس مدل اسکاندیا، با ترکیب عوامل پنهان سرمایه انسانی و ساختاری، سرمایه فکری تشکیل می گردد (ادوینسون و مالون، 1997).

4) شاخص سرمایه فکری:

این روش در کوشش می باشد تا شاخص های پراکنده را در مجموعه ای واحد ارائه نماید و میان تغییرات حاصله در سرمایه فکری و تغیرات در ارزش بازار شرکت ها همبستگی ایجاد نماید.این معیار جنبه های مختلفی را در بر می گیرد.

مزایای این روش در آن می باشد که معیاری غیر متعارف را ارائه می نماید،بر نظارتی پویا در خصوص سرمایه فکری متمرکز می باشد، توان احتساب عملکرد دوره های قبلی را داشته و نظری واحد ، کلی و جامع از شرکت ارائه می نماید.

[1] Fitz-enz

[2] Von Krough et al

[3] Malone

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری