مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هوش سرمایه انسانی

فیتز- انز[1]روش هوش سرمایه انسانی را بدین نحوه توسعه داد که مجموعه هایی از شاخص های سرمایه انسانی جمع آوری شده را از طریق یک پایگاه داده ، الگوبرداری نمود. بنا به عقیده فیتز- انز در زمانی که هزینه نیروی انسانی بالغ بر 40 درصد از هزینه سازمان ها را شامل می گردد. فیتز انز مدعی می باشد که وظایف بخش منابع انسانی در یک سازمان می بایستی فراتر از مواردی نظیر جذب، آموزش و جبران خدمات باشد. هم چنین در زمانی که دانش به یک عنصر جدی در موفقیت اقتصادی تبدیل شده می باشد، اندازه گیری و مدیریت دارایی های فکری یک وظیفه بحرانی کسب و کار می باشد.

 

2-2-4-14- مدل کارگزار فناوری

این مدل توسط بروکینگ توسعه داده شده می باشد و دانش سازمانی را به چهار طبقه : دارایی های بشر- محور، دارایی های زیرساختی ، دارایی های فکری و دارایی های بازار تقسیم می کند و ارزش سرمایه فکری سازمان را طی یک فرآیند ارزیابی مشخص می کند. و هر یک از مدل بوسیله پرسشنامه های ممیزی مخصوص درمورد متغیرهای مرتبط با طبقه دارایی ها مطالعه می گردد.

 

2-2-15- روش ارزشگذاری جامع

این روش توسط مکفرسون[2] توسعه پیدا نمود، ارتباط مابین اندازه گیری ارزش شرکت سرمایه فکری و مقادیر پولی را به مقصود ارزش گذاری جامع کسب و کار مورد بهره گیری قرار می دهند. این روش سه دسته ارزش زیر را مورد بهره گیری قرار می دهد.

ارزش اصلی که نشان دهنده اثربخشی داخلی شرکت می باشد.

ارزش فرعی که توسط اثربخشی توزیع شرکت اندازه گیری می گردد.

ارزش ابزاری که نشان دهنده فشارها در محیط رقابتی می باشد.

 

2-2- 5-ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری

جدول 2-2نتایج تحلیلی – تطبیقی روش های مختلف سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری ارائه می­نماید. هر یک از این روش ها برحسب کمی یا کیفی بودن، مبتنی بر عملکرد گذشته ویا آینده بودن و قابل الگوبرداری بودن یا نبودن مورد مقایسه قرار می گرفته اند.

[1]. Fitz – Enz

[2] . Mcpherson.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف انجام پژوهش

اهداف کاربردی:

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

مانند اهداف کاربردی پژوهش نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگانو غیره گردد و نیز سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری و نیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و  بهره گیری مطلوب از آن ها می تواند منجر به افزایش سود گردد.

1-5-اهداف اصلی پژوهش:

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برریسک کل و ریسک سیستماتیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری