ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش پژوهش

1-8-1 کلیات روش پژوهش

این پژوهش از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. از آنجا که محقق بدون دخالت در شرایط طبیعی متغیرها تنها اقدام به مطالعه وضعیت متغیرها در حالت طبیعی خود و ارتباط متغیرها با یکدیگر می‏پردازد، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی به شمار می‏رود. با در نظر داشتن عدم امکان کنترل کامل متغیرها و تغییر در مقادیر متغیر مستقل به مقصود نظاره اثرات این تغییر در متغیر وابسته، طرح پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی می باشد.

1-8-2 قلمروز مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد

1-8-3 قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش از سال 1380 تا سال 1391 به مدت 12 سال می‏باشد.

1-8-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری ین پژوهش، کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391-1380 می‏باشد.

کلیه شرکت‏های موجود در جامعه آماری که حائز معیارهای زیر باشند در نمونه پژوهش انتخاب خواهند گردید. به این ترتیب روش نمونه‏گیری پژوهش حذفی سیستماتیک می باشد.

  1. دوره مالی شرکت‌های نمونه مورد نظر منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
  2. شرکت‌های مورد نمونه سال مالی خود را طی دوره پژوهش تغییر نداده باشند.
  3. اطلاعات شرکت‌های موجود در نمونه در طول دوره پژوهش در دسترس باشد.
  4. فعالیت شرکت از نوع تولیدی باشد.

1-9 متغیرهای پژوهش

1-9-1 متغیرهای وابسته

  • مدیریت سود واقعی از طریق هزینه‏های تولیدی (REAL1)

اگر هزینه‏های واقعی تولید بزرگتر از سطح عادی محاسبه شده از معادله (1-1) باشد برابر می باشد با یک، اگر این طور نباشد برابر صفر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری