ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه 

.

کارایی

با بهره گیری از نسبت های زیر سودآوری و نقدینگی بانک‌ها مطالعه می گردد:

سودآوری:

– بازده دارایی ها (ROA): سود خالص / کل دارایی ها

– بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): سود خالص/ وجوه اعضاء

– درآمد سرانه عضو (EPM): سود خالص / تعداد اعضاء

نقدینگی:

– پول نقد و معادل های نقدی / دارایی های جاری

– پول نقد / بدهی های جاری(موذنی ، سعیده سادات 1389).

فرمول محاسبه کارایی به تبیین زیر می باشد

 

INEFFi = a + bETAi + c LLRLi + dNLTAi + e LNTAi + f LAODEPi

+g INSBOC+ h SOLVENCY + i LAOAC +  COIRC

+k OEPOAC + l LLPOAC + YEAR

که در آن:

INEFFi: ناکارایی هزینه برای بانک i

و متغیرهای خاص عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

INSBOC: نرخ بهره برای اوراق دولتی 3 ساله در کشور

SOLVENCy: دارایی موجود به بدهی موجود برای شرکت‌های غیر مالی در کشور

LAODc: دارایی نقد سیستم بانکداری به کل دارایی در کشور

ROCc: بازگشت سرمایه سیستم بانکداری در کشور

COIRc: نسبت‌های هزینه به درآمد سیستم بانکداری در کشور

OEPOAc: هزینه‌های سیستم بانکداری به کل دارایی در کشور

LLPOAc: منابع کاهش وام سیستم بانکداری به کل وام در کشور

YEAR: متغیرهای سالانه برای 1393-1388

 

1-8 قلمرو­پژوهش

1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو یا چارچوب موضوعی این پژوهش به مطالعه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت درآمد  می‌پردازد.

 

1-8-2 قلمرو­مکانی پژوهش

کلیه بانک‌های پذیرفته شده در بورس­اوراق­بهادار تهران در نظر گرفته شده می باشد .

 

1-8-3 قلمرو­زمانی پژوهش

قلمرو زمانی این پژوهش، اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 لغایت 1393 می‌باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

مطالعه  ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود  بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهداف ویژه پژوهش
  • تعیین ارتباط بین سرمایه و ریسک در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین سرمایه و بازده در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین ریسک و بازده در بانک ها

  • اهداف کاربردی پژوهش

– ارائه رهنمودهای عملی و کاربردی در شفافیت سود و لزوم در نظر داشتن هزینه سرمایه

– کلیه اساتید و پژوهشگران جهت الگوی برای پژوهش های آتی

– مسئولین مالی و حسابداری سازما­ن­ها به عنوان یک مبناء

– سرمایه­گذاران بورس جهت تحلیل بهتر سهام بانک‌ها

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری