تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

– جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه­ی‌ آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و روسای حسابداری شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی تهران می باشد.

 

1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌هابرای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از روش همبستگی بهره گیری خواهد گردید. پس از جمع‏آوری داده­های کورد نیاز، با بهره گیری از نرم افزار spss داده­های گرداوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر می باشد:

 

 

 

شکل 1 – مدل مفهومی پژوهش (بر اساس مطالعه نواس و همکاران، 2012)

متغیرها و مدل­های اندازه­گیری سرمایه فکری و سیستم‏های حسابداری مدیریت نیز به صورت زیر خواهد بود:

متغیر مستقل: مدل اندازه گیری سیستم­های حسابداری مدیریت- در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و بر اساس پرسشنامه سیستمهای حسابداری مدیریت مطالعه نواس و همکاران (2012) بهره گیری خواهد گردید تا اندازه بهره گیری از سیستمهای حسابداری مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی مشخص گردد. ابعاد سیستمهای حسابداری مدیریت در این پرسشنامه عبارتند از 1) شیوه بهره گیری از سیستمهای حسابداری مدیریت، 2) نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­گردد، و 3) نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و طرفداری می­گردد. برای هر کدام از این ابعاد پرسشنامه­ای طراحی خواهد گردید تا  بتوان بر اساس آن­ این ابعاد را به داده­های کمی تبدیل نمود.

متغیر وابسته: سرمایه فکری- سرمایه فکری شامل سه بعد سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری می­باشد. برای مطالعه این ابعاد در سازمان تأمین اجتماعی و نحوه کمک سیستم­های حسابداری مدیریت برای توسعه آن­ها، از ابزار پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید. بدین ترتیب که از مدیران خواسته خواهد گردید تا اندازه اجرای هر کدام از ابعاد سرمایه فکری در سازمان را بر اساس طیف لیکرت (امتیاز 1 به بسیار کم تا امتیاز 5 برای بسیار زیاد) مشخص کنند.

1-7- بهره گیری‌کنندگان از نتایج پژوهش

کاربرد اصلی این پژوهش کمک به مدیران سازمان تأمین اجتماعی (و هر سازمانی) برای ارزیابی توانایی سیستم­های حسابداری مدیریت در توسعه سرمایه فکری سازمان می­باشد.

 

1-8- تعریف واژه­های کلیدی

سرمایه انسانی: سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان می باشد (بونتیس و  همکاران، 2002). روس و همکاران(1997) نیز بحث می کنند که کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، توجه و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند. همچنین بروکینگ (1996) معتقد می باشد دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک های رهبری می باشد.

سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می گردد که در برگیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرآیندها، استراتژی ها، برنامه های اجرایی و به گونه کلی هر آن چیز که که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد،می باشد (روس و همکاران، 1997). به عبارت روشن تر، روس و همکارانش عقیده دارند سرمایه ساختاری عبارت می باشد از «هر آن چیز که که در شرکت باقی می ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می طریقه».

سرمایه مشتری: استیوارت (1997) اظهار می­دارد موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش موجود در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان می باشد. سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی اش می باشد. همچنین، چن و همکارانش (2004) سرمایه مشتری را در قالب قالبیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی می­کنند.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری