مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

محاسبه کارایی سرمایه ساختاری [1]

سومین ارتباط کارایی سرمایه ساختاری می باشد که سهم سرمایه ساختاری را در ایجاد ارزش نشان می­دهد.

در مدل پالیک SC = VAi – HCi . در اندازه گیری SCE مقداری از SC مورد نیاز نسبت به تولید یک دلار از VA می باشد و آن شاخصی از چگونگی موفقیت SC در خلق ارزش می باشد. به خلاف HCE و CEE و VA مقسوم علیه برای SCE می باشد. بدین گونه سومین ارتباط بین VA و SC به صورت زیر محاسبه می گردد:

(ارزش افزوده ) /(سرمایه ساختاری)SCE = SC / VA(1 )

(کل هزینه حقوق و دستمزد شرکت) – (ارزش افزوده)  SC = VA – HC       (2)

آخرین نسبت محاسبه توانایی فکری از یک شرکت می باشد و آن اختصار ای از کارایی های مورد توجه پیشین می باشد. این نتایج دریک شاخص جدید و واحد همان VAIC می باشد.

VAIC = CEE + HCE + SCE (3)

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-ریسک چیست؟

فرهنگ وبستر[2] ، ریسک را «در معرض خطر قر ار گرفتن» تعریف کرده می باشد. فرهنگ لغات سرمایه گذارینیز ریسک را زبان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه می باشد می داند.

گالیتز[3]، ریسک را هرگونه نوسانات در هرگونه عایدی می داند.

تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی، ما را با ریسک مواجه می سازد. پس امکان دارد که تغییرات ما را منتفع یا متصور سازد.

گیلب[4]، ریسک را این چنین معرفی می کند « هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آن چیز که سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد، ریسک نامیده می گردد»

در زیر به دیدگاه دو نفر از صاحبنظران مدیریت مالی در ایران درمورد تعریف ریسک تصریح می گردد:

ریسک به مفهوم احتمال انحراف از نیل به هدف مطلوب می باشد .

ریسک به شرایطی اطلاق می گردد که نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار متفاوت باشد .

اولین بار هوی مارکویتز[5] (1952) براساس تعاریف کمی ارائه شده ، شاخص عددی[6] برای ریسک معرفی نمود. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر تعریف نمود. به عنوان مثال، ریسک نرخ ارز در خلال سال های 1385-1375 عبارتست از انحراف معیار نرخ ارز در این سال ها.

سایر شاخص ها نیز به همین ترتیب محاسبه می شوند، مانند ریسک نرخ بازدهی سهام، ریسک تغییرات قیمت و ریسک نرخ سود. دیدگاه دیگری در خصوص تعریف ریسک هست که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد.

هیون، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند .

پس برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه ارائه نمود:

– دیدگاه اول : ریسک به عنوان هر گونه نوسانات احتمال بازدهی اقتصادی در آینده.

– دیدگاه دوم : ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده (ریسک نامطلوب).

[1]. Structural capital efficiency

[2]. Webster’s  New  collegiate  Dictionary

[3]. Galitz

[4]. Gibl

[5]. Marowitz

[6]. Numerical

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف انجام پژوهش

اهداف کاربردی:

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

مانند اهداف کاربردی پژوهش نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگانو غیره گردد و نیز سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری و نیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و  بهره گیری مطلوب از آن ها می تواند منجر به افزایش سود گردد.

1-5-اهداف اصلی پژوهش:

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برریسک کل و ریسک سیستماتیک

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری