ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران، 1384). جامعه آماری این پژوهش با در نظر داشتن قلمرو زمانی پژوهش، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ویژگی‌های زیر می باشد:

1) دوره مالی شرکت‌های نمونه مورد نظر منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.

2) شرکت‌های مورد نمونه سال مالی خود را طی دوره پژوهش تغییر نداده باشند.

3) اطلاعات شرکت‌های موجود در نمونه در طول دوره پژوهش در دسترس باشد.

4) فعالیت شرکت از نوع تولیدی باشد.

با در نظر داشتن معیارهای پیش گفته و محدودیت‌های موجود از 445 شرکت موجود در جامعه آماری اولیه، 243 شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. نحوه انتخاب نمونه و توزیع فراوانی شرکت‏های نمونه در بین صنایع مختلف به ترتیب در نگاره‏های (3-1) و (3-2) نمایش داده شده‏اند.

بیشترین تعداد حذف شرکت‏ها به دلیل غیر تولیدی بودن و همچنین متفاوت بودن پایان سال مالی آنها از انتهای اسفند ماه هر سال بوده‏می باشد. همچنین بیشترین فراوانی شرکت‏ها از لحاظ صنعت فعالیت مربوط به صنایع کانی و معدنی و صنایع شیمیایی بوده‏می باشد. کمترین تعداد شرکت در یک صنعت نیز مربوط به سایر صنایع بوده‏می باشد. همان‏گونه که اظهار گردید، برآورد مدل‏های (3-4) و (3-5) به صورت مقطعی و در سطح صنعت با حداقل ده شرکت صورت می‏گیرد. فراوانی شرکت‏ها در طبقه‏بندی صنایع در این پژوهش نشان می‏دهد، از لحاظ صنایع دارای مشاهدات کافی برای برآورد مدل‏ها می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری