عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

این پژوهش به مطالعه ارتباط بین ترازنامه متورم با مدیریت سود واقعی افزایشی و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود می‏پردازد. در فصول پیش ضمن اظهار مبانی نظری پژوهش، فرضیه‏ها و روش آزمون فرضیه‏ها تشریح گردید. در این فصل نتایج حاصل از داده‏های گردآوری شده و همچنین نتایج حاصل از بکارگیری روش‏های بکار رفته جهت آزمون فرضیه ها ارائه می‏گردد.

نتایج پژوهش که در این فصل ارائه می گردد در قالب دو بخش عمده آماره‏های توصیفی متغیرهای پژوهش و همچنین نتایج آزمون فرضیه‏های پژوهش ارائه می‏گردد. در بخش آماره‏های توصیفی پژوهش، پارامترهای مربوط به گرایش به مرکز و همچنین، پراکندگی مقادیر متغیرها در کانون توجه قرار دارد. همچنین روابط همبستگی بین متغیرهای پژوهش نیز تشریح خواهند گردید.

4-2 آماره‏های توصیفی

در این بخش آماره‏های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه می‏گردد. نگاره (4-1) آماره‏های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان می‏دهد. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که تقریباً 44درصد اعضای نمونه (معادل 987 نظاره از میان 2233شرکت-سال)، پیش‏بینی‏های سود خود را مدیریت کاهشی کرده‏اند. میانگین 465/0 برای متغیر REAL1 به این معنی می باشد حدود 47 درصد مشاهدات موجود در نمونه پژوهش از طریق کاهش بهای تمام‏شده کالای فروش‏رفته، سود خود را افزایش داده‏اند. همچنین حدود 57 درصد مشاهدات نمونه (573/0=REAL2) از طریق کاهش هزینه‏های اختیاری، مانند هزینه تبلیغات و توزیع فروش، مدیریت سود افزایشی داشته‏اند.

به گونه متوسط، خالص دارایی‏های عملیاتی شرکت، بیش از سه برابر درآمد فروش شرکت بوده می باشد (339/3=BBS). لازم به یادآوری می باشد که این متغیر نشان دهنده اندازه متورم بودن ترازنامه می باشد. هرچه مقدار این آماره بزرگتر باشد به این معنی خواهد بود که شرکت در دوره‏های گذشته از اقلام تعهدی بیشتری بهره گیری کرده می باشد و در آینده برای بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری به مقصود مدیریت سود با محدودیت‏های بیشتری مواجه می باشد.

حدود 51 درصد سهام شرکت‏ها در اختیار سهامداران نهادی شرکت بوده‏می باشد. با در نظر داشتن میانگین 28 درصدی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت‏ها، می‏توان انتظار داشت که در نمونه مورد مطالعه فرصت رشد زیاد می باشد. حدود 16 درصد مشاهدات نمونه در طی سنوات قبل زیان گزارش کرده‏اند. همچنین مقدار به دست آمده برای متغیر سهم بازار محصول نشان می‏دهد که وضعیت تمرکز در بازار محصول حاکم می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری